Kỹ năng giầu có trước 30

Hôm nay đọc các bài về các vấn đề giầu có trước tuổi 30 hoặc kĩ năng trang bị gì đến 30 tuổi … Có một câu nói thấm quá trời hơn những thứ xáo rỗng … hơn tài sản hơn tiêu sản hơn luật hấp dẫn hơn hơn rất nhiều những gì mang tính … Đọc tiếp Kỹ năng giầu có trước 30